มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “ชวนคนแม่โจ้ โชว์ไอเดีย กรีนสุดปัง” ขับเคลื่อน MJU Green University

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “ชวนคนแม่โจ้ โชว์ไอเดีย กรีนสุดปัง” ขับเคลื่อน MJU Green University

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวนคนแม่โจ้ โชว์ไอเดีย กรีนสุดปัง” พร้อมทั้งให้แนวนโยบายด้าน Green University มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนำเสนอ “1 ทศวรรษ การดำเนินงาน Maejo Green University

โอกาสนี้ มีการจัดบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามเกณฑ์ ทั้ง 6 หมวด ได้แก่ 1.)โครงสร้างพื้นฐาน 2.)พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3.)การจัดการของเสีย 4.)การบริหารจัดการน้ำ 5.)การขนส่ง และ 6.)การศึกษาและวิจัย ซึ่งมีกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผู้แทนจากหน่วยงาน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 100 คน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินงานโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเปิดเวทีให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา แต่ละหน่วยงาน ได้ติดตามข้อมูลทิศทางการดำเนินงานและบริหารจัดการที่มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์สากลระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงาน และคัดสรรผลงานเพื่อร่วมประกวดในระดับนานาชาติต่อไป และยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธศาสตร์และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก ถือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์การจัดอันดับที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ University of Indonesia, UI Green Metric World University ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก