ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะและคัดแยกขยะ

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะและคัดแยกขยะ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและ พร้อมหัวหน้างาน และบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะและคัดแยกขยะ กระบวนการในการแปรรูปขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเยี่ยมชมโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่