ผลงานของนักศึกษา

1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน

รางวัลที่ 3    ทีม นกน้อย  ชื่อผลงาน  SAVE

2. ผลงานประเภทการลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน

รางวัลที่ 1 ทีม Long Trump  ชื่อผลงาน STOP

รางวัลที่ 3    ทีม จุกกรู๊ โปรดักชั่น  ชื่อผลงาน ปั่นไปปลูก

3. ผลงานประเภทการลดขยะ พลาสติก ของเสีย และการรีไซเคิล

รางวัลที่ 1 ทีม แสงแยงตา  ชื่อผลงาน Export

รางวัลที่ 3    ทีม ไม่รู้เลยว่านี่คือพลาสติก  ชื่อผลงาน ปัญหาเยอะนักนะพลาสติก

4. ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัลที่ 1 ทีม PK ชื่อผลงาน การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

รางวัลที่ 2    ทีม รักกล้องยิ่งชีพ  ชื่อผลงาน เสียงอะไร?


สื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน

 

MAEJO GO ECO Logo

ECO UNIVERSITY